Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ.

Αντιγράφω από την ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου.
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
22 Μαρτίου 2010, E-1747/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Baroness Sarah Ludford (ALDE) προς την Επιτροπή

Σε ένα έγγραφο του Ιουλίου 2009 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ταυτότητα φύλου, ο πρώην Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης Thomas Hammarberg επεσήμανε ότι οι οδηγίες της ΕΕ οι οποίες εφαρμόζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, απαριθμούν συγκεκριμένους λόγους διάκρισης και αυτές δεν περιλαμβάνουν την ταυτότητα φύλου.
Επίσης, μια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) επεσήμανε ότι δεν υφίσταται κανένας λόγος ώστε να μην επεκταθεί η προστασία κατά των διακρίσεων βάσει του δικαίου της ΕΕ και σε άτομα που επιθυμούν να παρουσιάσουν διαφορετική ταυτότητα φύλου από αυτήν που καταγράφηκε κατά τη γέννησή τους.
1. Λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω απόψεις των ειδικών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεωρεί η Επιτροπή ότι η νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει επαρκώς τους πολίτες που επιλέγουν να προσδιορίζονται ως μη έχοντες ταυτότητα φύλου ή να παρουσιάζουν διαφορετική ταυτότητα φύλου από αυτήν που καταγράφηκε κατά τη γέννησή τους;
2. Διαθέτει η Επιτροπή κάποια σχέδια για τη μελλοντική αναθεώρηση των οδηγιών της ΕΕ με πιο ουδέτερο τρόπο ως προς την ταυτότητα φύλου;
Η ερώτηση απαντήθηκε από την Επίτροπο κυρία Reding. Την αντιγράφω.
Parliamentary questions
28 April 2010
Answer given by Mrs Reding on behalf of the Commission

The Commission stresses that EU gender equality legislation, in particular with regard to the principle of non-discrimination on grounds of gender in employment and social security matters, applies equally to discrimination against transsexual people on grounds of their gender reassignment, as confirmed by the Court of Justice in the judgment in P v S and Cornwall County Council in 1996(1).
This principle has also been reinforced through Recital 3 of Directive 2006/54/EC(2) and, as regards access to and provision of goods and services, in a Joint Statement by the Commission and the Council attached to Directive 2004/113/EC(3).
The Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union do not contain reference to gender identity as a separate ground of discrimination, which restricts the Commission's ability to propose legislation in this field. The Commission is nevertheless examining legal and policy approaches within its competencies in order to improve the situation of transgender people, which builds on the Fundamental Rights Agency's report mentioned by the Honourable Member.
----
(1) Case C‑13/94, P v S and Cornwall County Council [1996] ECR I‑2143.
(2) Directive 2006/54/EC of Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast), OJ L 204, 26.7.2006.
(3) Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services, OJ L 373, 21.12.2004.

Δεν υπάρχουν σχόλια: