Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

Για την αντισυνταγματικότητα του συμφώνου συμβίωσης.

Αντιγράφω από την ιστοσελίδα του περιοδικού 10%, απόσπασμα της απάντησης του e-lawyer, σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του συμφώνου συμβίωσης και τους τρόπους που μπορεί ή πρέπει να κινηθεί η κοινότητα γι' αυτό:

(...) γ) Τέλος, δεν είναι αντισυνταγματικό να αποκλείονται τα ομόφυλα ζευγάρια, με βάση την αρχή της ισότητας απέναντι στο νόμο (άρθρο 4 παρ. 1 Συντάγματος); Πώς μπορεί να κινηθεί κανείς για να κηρυχθεί αντισυνταγματικός ένας νόμος;

Απάντηση: Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ήδη γνωμοδοτήσει ότι ο συγκεκριμένος αποκλεισμός προσβάλλει όχι μόνο το Σύνταγμα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συγκεκριμένα, ο σχετικός αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών παραβιάζει το άρθρο 8 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 (απαγόρευση των αθέμιτων διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού) της ΕΣΔΑ, όπως γνωμοδότησε η Επιτροπή.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο, ώστε να κηρυχθεί αντισυνταγματικός ο νόμος. Η Ελλάδα είναι όμως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχοντας υπογράψει την παραπάνω Σύμβαση, η τήρηση της οποίας έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, κάθε πολίτης μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο αυτό, εφόσον παραβιάζεται ένα από τα δικαιώματα που προβλέπει η Σύμβαση (εδώ παραβιάζεται το άρθρο 8 και το άρθρο 14), εφόσον έχει εξαντλήσει τα εσωτερικά ένδικα μέσα κι εφόσον δεν έχουν παρέλθει έξι μήνες από την παράβαση. Στην Ελλάδα, όπως είπαμε, δεν υπάρχουν «εσωτερικά ένδικα μέσα», ελλείψει συνταγματικού δικαστηρίου. Επιπλέον, οι συμβολαιογράφοι, κατά την κρατούσα άποψη, δεν εκδίδουν διοικητικές πράξεις, ώστε να απορριφθεί το αίτημα ενός ζευγαριού και να προσβληθεί η απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω αντισυνταγματικότητας.

Συνεπώς, δύο ενδιαφερόμενοι που θα επιθυμούσαν να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης, αλλά τους το απαγορεύει ο νόμος επειδή είναι ομόφυλοι, έχουν την δυνατότητα εντός ενός εξαμήνου από την θέση σε ισχύ του Ν.3179/2008 να προσφύγουν κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ζητώντας την καταδίκη της χώρας για την παραβίαση των άρθρων 8 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: