Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: "ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ".

Αντιγράφω από την ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου.
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
13 Ιανουαρίου 2011 E-011168/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Sonia Alfano (ALDE) , Emine Bozkurt (S&D) , Michael Cashman (S&D) , Cornelis de Jong (GUE/NGL) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Monica Luisa Macovei (PPE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) και Rui Tavares (GUE/NGL)
Θέμα: Νομιμότητα της μη αναγνώρισης ομόφυλων σχέσεων στην εθνική νομοθεσία

-----
Το Κοινοβούλιο έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι η ελεύθερη κυκλοφορία και η αμοιβαία αναγνώριση πρέπει να διασφαλίζονται εξίσου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ομόφυλα ζευγάρια που είναι παντρεμένα ή διαβιούν υπό καθεστώς αστικής εταιρικής σχέσης (P6_TA(2009)0019P6_TA(2009)0203P7_TA(2009)0090P7_TA(2010)0426P7_TA(2010)0344).
Στην πρόσφατη έκθεσή του με τίτλο «Ομοφοβία, τρανσφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου», ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συστήνει «στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη [να διασφαλίσουν] την επίλυση των πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ομόφυλα ζευγάρια, λαμβάνοντας, για παράδειγμα, υπόψη την αρχή περί των συγκρούσεων νόμων του δικαίου του τόπου όπου έχει συσταθεί η εν λόγω πράξη, σε συνδυασμό με την απαγόρευση της “διπλής ρύθμισης”» (σ. 10).
Η Επιτροπή δήλωσε επίσης ότι η ελεύθερη κυκλοφορία συνεπάγεται την αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων των γάμων ή των αστικών εταιρικών σχέσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Viviane Reding, προέβη ενώπιον του παρόντος Σώματος στην ακόλουθη δήλωση: «Εάν ένας πολίτης έχει συνάψει νομικώς αναγνωρισμένη ομόφυλη εταιρική σχέση ή γάμο στη χώρα Α, έχει το δικαίωμα –και πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα– να μεταφέρει το καθεστώς αυτό και το καθεστώς του συντρόφου του στη χώρα B. Εάν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρόκειται για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου». Η Επιτροπή υπέβαλε και θα υποβάλει προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος της Στοκχόλμης∙ επανέλαβε δε τη θέση της στη γραπτή απάντησή της στην κοινοβουλευτική ερώτηση P-7422/2010.
Είναι η Επιτροπή της άποψης ότι οιαδήποτε εθνική νομοθεσία απαγορεύει την αναγνώριση των αποτελεσμάτων γάμων ή αστικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ δύο ατόμων του ιδίου φύλου, και ειδικότερα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αποκτούνται από τους συζύγους/συντρόφους και τα παιδιά τους, παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο, ενώ δεν απαγορεύει την αναγνώριση των ίδιων αποτελεσμάτων γάμων ή αστικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ δύο ατόμων διαφορετικού φύλου;
Τι είδους μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για την καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως αναφέρεται στη νέα έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;
Η ερώτηση απαντήθηκε από την Επίτροπο κυρία Reding για λογαριασμό της Επιτροπής. Αντιγράφω:
Answer given by Ms Reding
on behalf of the Commission, (7.2.2011)

----
The Commission is committed to fight discrimination on the ground of sexual orientation to the full extent of the powers conferred on it by the Treaties. Within the scope of application of Union law, Article 21 of the EU Charter of Fundamental Rights explicitly prohibits such discrimination.
In this respect, the Commission welcomes the update to the report of the EU Agency for Fundamental Rights on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity, mentioned by the Honourable Members. The opinions of the Agency contained in this updated report are being studied attentively by the Commission.
As regards free movement of same-sex couples within the EU, Directive 2004/38/EC provides for the right of entry and residence for Union citizens and their family members regardless of the recognition of same-sex marriages or partnerships. Such recognition is immaterial for the purposes of application of the Directive. In addition, Member States must give effect to the provisions of the Directive without discrimination, among other grounds on the basis of sexual orientation.
Article 24 of the Directive ensures that same-sex couples having exercised their right to free movement in a Member State other than that of their nationality have the same rights, within the scope of the Treaty, as same-sex couples in the host Member State. The mere fact of having exercised the right of free movement does not imply that same-sex couples would acquire more rights in the host Member States than those guaranteed to their own nationals.
The Commission has no intention to propose legislation which would intervene in the substantive family law of the Member States or modify the national definition of marriage and of registered partnership.
.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Είναι η Επιτροπή της άποψης ότι οιαδήποτε εθνική νομοθεσία απαγορεύει την αναγνώριση των αποτελεσμάτων γάμων ή αστικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ δύο ατόμων του ιδίου φύλου, και ειδικότερα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αποκτούνται από τους συζύγους/συντρόφους και τα παιδιά τους, παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο, ενώ δεν απαγορεύει την αναγνώριση των ίδιων αποτελεσμάτων γάμων ή αστικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ δύο ατόμων διαφορετικού φύλου;

Που σημαίνει ότι μια χώρα μπορεί να επιλέξει να μην αναγνωρίζει τις αστικές ενώσεις (ετεροφύλων και ομοφύλων) χωρίς να παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο. Να μπλοκάρει ουσιαστικά τη μεγάλη πλειοψηφία ομοφύλων ζευγαριών με πλάγιο τρόπο. Για τους ετερο υπάρχει πάντα ο γάμος.

Tales from the other side of town είπε...

Η απάντηση, ουσιαστικά βρίσκεται εδώ:

The Commission has no intention to propose legislation which would intervene in the substantive family law of the Member States or modify the national definition of marriage and of registered partnership.

(τα προηγούμενα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε...)