Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ.

Αντιγράφω από την ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου.
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, 23 Φεβρουαρίου 2010, E-0881/10.
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Michael Cashman (S&D) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) και Rui Tavares (GUE/NGL) προς την Επιτροπή.
Θέμα: Πρόταση νόμου για την απαγόρευση των διακρίσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

----------
Στο σχέδιο έκθεσης ένταξης του 2009 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (SEC(2009)1335), η Επιτροπή δηλώνει ότι «Μικρή πρόοδος σημειώθηκε στον τομέα της πολιτικής για την απαγόρευση των διακρίσεων. [...] Δεν έχει ακόμα εγκριθεί νόμος πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων. Οι διακρίσεις λόγω φύλου, εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας και γενετήσιου προσανατολισμού συνεχίζονται. [...] Ούτε το Σύνταγμα ούτε η υφιστάμενη νομοθεσία αναγνωρίζει τον γενετήσιο προσανατολισμό ως λόγο διάκρισης. Οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι και τα τρανσεξουαλικά άτομα (LGBT) δεν προστατεύονται από την άμεση ή έμμεση διακριτική μεταχείριση και στιγματίζονται, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές». (σσ. 19-20) «Οι διακρίσεις λόγω φύλου, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας και γενετήσιου προσανατολισμού συνεχίζονται». (σ. 54).
Στις 28 Ιανουαρίου 2010, η κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας πρότεινε ένα νομοσχέδιο για έναν ολοκληρωμένο νόμο σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων, που προστατεύει τους πολίτες από διακρίσεις στους τομείς της απασχόλησης, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, της εκπαίδευσης, των δημόσιων θεσμών και της ιδιωτικής ζωής.
Ενώ οι λόγοι όπως το φύλο, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις και η εθνοτική καταγωγή καλύπτονται, η πρόταση νόμου δεν αναγνωρίζει τον γενετήσιο προσανατολισμό ως λόγο διάκρισης. Εντούτοις, ανάλογες διατάξεις έχουν συμπεριληφθεί σε προηγούμενα σχέδια της νομοθεσίας που εξέτασε η Επιτροπή και αναφέρονται σε μια έκθεση που καταρτίστηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής(1). Η αναφορά του «γενετήσιου προσανατολισμού» εξαφανίστηκε στη συνέχεια από το τελικό σχέδιο.
1. Λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία πλαίσιο για την απασχόληση 2000/78/ΕΚ(2) και την πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)426), δεν πιστεύει η Επιτροπή ότι η πρόταση της κυβέρνησης αδυνατεί να εναρμονιστεί με το κεκτημένο στον τομέα της απαγόρευσης των διακρίσεων;
2. Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να αντιδράσει στις εν λόγω εξελίξεις στην έκθεση ένταξης για το 2010 και στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας;
3. Γνωρίζει η Επιτροπή ότι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών δεν έχουν κατορθώσει ακόμη να πάρουν στα χέρια τους ένα επίσημο αντίγραφο του σχεδίου νόμου, εμποδίζοντας έτσι τη διενέργεια ενός ανοικτού και διαφανούς διαλόγου σχετικά με τις διατάξεις του;
---
(1) Information on the Prepared Analysis of the Legal Regulations in the Sphere of Anti-Discrimination of the Republic of Macedonia (Πληροφορίες σχετικά με την εκπονηθείσα ανάλυση των νομικών κανονισμών στον τομέα της απαγόρευσης των διακρίσεων στη Δημοκρατία της Μακεδονίας). Έκθεση του Τμήματος Ισότητας Ευκαιριών, Σεπτέμβριος 2008.
(2) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
Αντιγράφουμε και την απάντηση που δόθηκε στις 23/4/2010, από μέρους της Επιτροπής.
E-0881/10EN
Answer given by Mr Füle
on behalf of the Commission
(23.4.2010)
------------
1. The Commission has called upon the former Yugoslav Republic of Macedonia to enact comprehensive anti-discrimination legislation in line with the acquis. As correctly pointed out by the Honourable Members, the anti-discrimination rules established in the EU's legal order - through Directives 2000/43 and 2000/78 - concern discrimination based on race, ethnic origin, age, sexual orientation, religion or belief and disability. The Commission expects the country to comply with the EU requirements in all these fields. The Commission considers that in order to meet these requirements the antidiscrimination legislation should include explicit prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation. The Commission is informed that a bill for a general framework law was submitted to Parliament and that it has been adopted in the first reading. The Commission is currently examining a translation of this bill. A preliminary analysis suggests that several provisions of the current proposal do not meet fully the EU requirements. In particular, the law will need to explicitly recognise sexual orientation as a ground of discrimination.
2. The Commission is following the debate in Parliament and is encouraging the country to adopt as soon as possible a law which is fully in line with EU rules on anti-discrimination and includes explicit prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation, considering that this would be a significant step forward in the EU accession process. The existing level of protection against discrimination will continue to be assessed in the progress reports and will be included, if necessary, in future accession negotiations.
3. According to information received by the Commission, civil society groups were represented in the working group in charge of drafting the general framework law. The draft law, as approved by the Government, was published on the Parliament's website on Monday 8 February 2010, as well as on the website of the Ministry of Labour and Social Policy. On 18 February 2010, the "National coordinating body for non-discrimination" held a meeting on the draft law with the participation of representatives of civil society. On 22 February 2010, a public debate on the anti-discrimination law was organised by the Parliament's "standing committee for the protection of civil freedoms and rights". Representatives of civil society, notably of the organisations "Macedonia without Discrimination" and "Open Society", participated actively. Both organisations have presented concrete proposals for amendments.

Δεν υπάρχουν σχόλια: