Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΥΛΟΥ.

Με αφορμή τρεις προφορικές ερωτήσεις ευρωβουλευτών που είχαν γίνει στις 4 Ιουνίου και στις 30 και 31 Αυγούστου για το θέμα της νομικής αναγνώρισης των σχέσεων ομοφύλων και τις διακρίσεις που υφίστανται οι λοαδ, έγινε χτες 8/9/2010 συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θα παραθέσω αρχικά τις τρεις ερωτήσεις όπως τέθηκαν από τους ευρωβουλευτές και στη συνέχεια δημοσίευμα που μας δίνει το περίγραμμα της συζήτησης, από την σελίδα του Ευρωκοινοβουλίου.
Η πρώτη ερώτηση:
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Ιουνίου 2010 O-0081/2010
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Michael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld, Sirpa Pietikäinen
Θέμα: Διακρίσεις εις βάρος συζύγων του ιδίου φύλου ή συντρόφων του ιδίου φύλου στο πλαίσιο αστικών συμφώνων συμβίωσης

---------------------
Στην ανακοίνωσή της "Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης" (COM(2010)0171) και στο σχετικό Memο/10/139, η Επιτροπή εξηγεί τα σχέδιά της να "αποδώσει δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια στους πολίτες (2010-2014)". Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης της Λισαβόνας (ΣΕΕ), η Επιτροπή "δύναται να αναλάβει τη δέουσα δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο, τη φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό". Στο προτεινόμενο σχέδιο για τον τομέα της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας του προγράμματος της Στοκχόλμης (Memο/10/139), δεν υπάρχει πρόταση για συγκεκριμένη και κατάλληλη δράση για τους συντρόφους του ιδίου φύλου, έγγαμους ή που συμβιώνουν στο πλαίσιο αστικών συμφώνων συμβίωσης, που να εμπίπτει στο άρθρο 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ(1). Μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η βελτίωση των δικαιωμάτων των συντρόφων του ιδίου φύλου δεν αποτελεί επείγον ζήτημα και μπορεί να αναβληθεί έως και το 2014;
Γνωρίζει η Επιτροπή ότι οι ευρωπαίοι σύντροφοι του ιδίου φύλου, ιδιαίτερα οι έγγαμοι ή αυτοί που συγκατοικούν στο πλαίσιο αστικού συμφώνου συμβίωσης μπορούν να βιώσουν καταστάσεις αμέσων ή εμμέσων διακρίσεων όταν εργάζονται, σπουδάζουν και ταξιδεύουν στην ΕΕ, αν και αυτό απαγορεύεται με βάση την αρχή των μη διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ);
Το 2004 η ΕΕ ενέκρινε οδηγία (οδηγία 2004/38/ΕΚ), σύμφωνα με την οποία οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα εντός της επικράτειας των κρατών μελών. Συμφωνεί η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, ότι η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται και για τους συζύγους του ιδίου φύλου ή τους συντρόφους του ιδίου φύλου στο πλαίσιο αστικών συμφώνων συμβίωσης, οι οποίοι μετακινούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος;
Προτίθεται η Επιτροπή να αλλάξει την οδηγία 2004/38/ΕΚ με τρόπο που να εξασφαλίζει και για τους συζύγους του ιδίου φύλου ή τους συντρόφους του ιδίου φύλου στο πλαίσιο αστικών συμφώνων συμβίωσης τα ίδια δικαιώματα όπως για τους ετερόφυλους συντρόφους, όταν μετακινούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ;
- από εδώ.
Η δεύτερη:
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
30 Αυγούστου 2010 O-0117/2010/αναθ.1
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Θέμα: Αμοιβαία αναγνώριση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης ζευγαριών του ιδίου φύλου

-------------------------------
Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών, και ιδίως μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται από την οδηγία 2004/38/EΚ(1) , συμπεριλαμβάνει διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των νομίμων συζύγων τους και εμπίπτει σαφώς στο πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΘΔ) «Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ: Μέρος ΙΙ – Η κοινωνική κατάσταση» (2008), όπως άλλωστε και αναφορές πολιτών και στοιχεία που έχουν συλλεγεί από την κοινωνία των πολιτών, αποδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών υποδοχής δεν αναγνωρίζουν τους γάμους ή τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν συναφθεί νόμιμα από πολίτες του ιδίου φύλου. Τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν την αδυναμία πλήρους εφαρμογής της οδηγίας 2004/38/ΕΚ η οποία οδηγεί σε καταστάσεις διάκρισης όσον αφορά τα φορολογικά και περιουσιακά ζητήματα, την κηδεμονία, τα δικαιώματα επισκέψεως, τα κληρονομικά δικαιώματα και τα προξενικά θέματα.
Στο ψήφισμά του σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης (P7_TA(2009)0090), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από τα κράτη μέλη «με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας για το οικογενειακό δίκαιο, να εξασφαλίσουν την ελευθερία μετακίνησης των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων τόσο των σχέσεων καταχωρημένης συμβίωσης όσο και των γάμων [...], καθώς και να αποφεύγουν κάθε είδος διακρίσεων για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού».
Ωστόσο, η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης» (COM(2010)171 και το σχετικό Memο/10/139) δεν κατορθώνει να προτείνει μέτρα για τη ενίσχυση της ελευθερίας κυκλοφορίας ζευγαριών του ιδίου φύλου τα οποία συνδέονται με γάμο που έχει συναφθεί νόμιμα ή με σύμφωνο συμβίωσης και τα οποία θα έπρεπε να υπάγονται στο άρθρο 2.2 παράγραφοι (α) και (β) της προαναφερθείσας οδηγίας.
· Σύμφωνα με την Επιτροπή, μπορούν οι σύζυγοι που συνδέονται με γάμο που έχει συναφθεί νόμιμα στις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, την Ισπανία ή τη Σουηδία να υπάγονται στο άρθρο 2.2 παράγραφος (α) της οδηγίας 2004/38/EΚ;
· Θεωρεί η Επιτροπή ότι η μη αναγνώριση γάμων που έχουν συναφθεί νόμιμα ανάμεσα σε δύο συζύγους του ιδίου φύλου συνιστά διάκριση λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού;
· Στο πλαίσιο του άρθρου 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρεί η Επιτροπή ότι το άρθρο 2.2 παράγραφοι (α) και (β) της οδηγίας 2004/38/ΕΚ θα πρέπει να ισχύει τόσο για ζευγάρια που έχουν συνάψει νομικά αναγνωρισμένο γάμο όσο και για εκείνα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης;
· Πώς προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα ζευγάρια ιδίου φύλου που συνδέονται με νομικά αναγνωρισμένες ενώσεις συμβίωσης και τα οποία επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία;
- από εδώ.
Και η τελευταία:
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
31 Αυγούστου 2010 O-0118/2010
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Barοness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Θέμα: Διακρίσεις εις βάρος ζευγαριών ιδίου φύλου, ελεύθερη κυκλοφορία, δικαιώματα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ( LGBT )

--------------------------------
Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης και άλλα έγγραφα προγραμματισμού της Επιτροπής δεν περιλαμβάνουν κάποια ειδική και συγκεκριμένη νέα πρωτοβουλία σχετικά με τα δικαιώματα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών και τον αγώνα ενάντια στην ομοφοβία. Παρά τα όσα ορίζουν το άρθρο 67 παράγραφος 4 της ΣΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης όσον αφορά τις αστικές υποθέσεις, το άρθρο 81 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη δικαστική συνεργασία στις αστικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, και το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ με το οποίο δίνεται εντολή στην Ένωση να «αναλάβει δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ... γενετήσιου προσανατολισμού», δεν γίνεται καμία αναφορά στην αμοιβαία αναγνώριση των ζευγαριών ιδίου φύλου, είτε αυτά είναι παντρεμένα είτε συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, είτε συζούν, είτε πρόκειται για de factο ζευγάρια. Αυτή η έλλειψη αμοιβαίας αναγνώρισης έχει εκτός των άλλων επιπτώσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2004/38/ΕΚ(1) σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν ελεύθερα, καθώς τα περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζουν μια περιοριστική και λανθασμένη ερμηνεία των άρθρων 2 και 3 όσον αφορά τα ζευγάρια ιδίου φύλου(2), γεγονός που έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με τα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και 10 και 19 ΣΛΕΕ και ιδίως με το άρθρο 21 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το ΕΚ άσκησε αυστηρή κριτική, ζήτησε από τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν την νομοθεσία τους και ζήτησε από την Επιτροπή να εκδώσει αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές – βάσει των αναλύσεων και των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με την ομοφοβία– ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ισότητας, της μη διάκρισης, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού για την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Εντός της ΕΕ, οι άνθρωποι εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι με διακρίσεις λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους και της φυλετικής τους ταυτότητας, ή στερούνται της κατάλληλης προστασίας και στήριξης, όπως στην περίπτωση των αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων: κάποια κράτη μέλη δεν αναγνωρίζουν τον γενετήσιο προσανατολισμό ως δεσμευτικό λόγο για την αναγνώριση ασύλου βάσει της οδηγίας για την αναγνώριση, η απόφαση πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία δεν περιλαμβάνει την ομοφοβία και ορισμένα κράτη μέλη έχουν νόμους που θεωρούν την ενημέρωση σχετικά με τα ζευγάρια ιδίου φύλου ως βλαβερή για τους ανηλίκους. Αλλά και σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να ενισχυθεί η διεθνής δράση της ΕΕ κατά του αξιόποινου και την καταδίωξη των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών.
Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, δράσεις και προγράμματα προτίθεται να αναλάβει και να προωθήσει η Επιτροπή όσον αφορά τα προαναφερθέντα θέματα; Θα υποστήριζε η Επιτροπή την ιδέα της έκδοσης ενός «οδικού χάρτη της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ( LGBT ) και κατά της ομοφοβίας» με χρονοδιάγραμμα για τη λήψη μέτρων με τα οποία θα διασφαλιστεί ο σεβασμός, η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ( LGBT );
- από εδώ.
Ακολουθεί το δημοσίευμα από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την συζήτηση που διεξήχθη.
Το ΕΚ συζητά για τα δικαιώματα των ζευγαριών του ιδίου φύλου.
Ο γάμος των ομοφυλοφίλων είναι ήδη πραγματικότητα σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία ενώ σε κάποια άλλα τους επιτρέπονται ορισμένες μορφές συμφώνου συμβίωσης. Τι συμβαίνει όμως αν μετακομίσουν σε κράτος μέλος που δεν ισχύει τίποτε από αυτά; Την Τρίτη το ΕΚ συζήτησε το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν τριών προφορικών ερωτήσεων που είχαν κατατεθεί από ευρωβουλευτές.
Οι τρείς ερωτήσεις, που συζητήθηκαν μαζί, αφορούν τις διακρίσεις κατά αναγνωρισμένων ζευγαριών του ιδίου φύλου, την αμοιβαία αναγνώριση των γάμων και συμφώνων συμβίωσης ζευγαριών του ιδίου φύλου και τις διακρίσεις κατά ζευγαριών του ιδίου φύλου σε θέματα ελευθερίας μετακίνησης και δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων,
Όπως σημείωσε στη συζήτηση ο εκ των εισηγητών, Cornelis de Jong, (Εν. Ευρ. Αριστερά, Ολλανδία) ο ίδιος επέτυχε την αναγνώριση του δεσμού του πριν από 21 χρόνια στην Ολλανδία, "αλλά αν μετακομίσουμε στην Πολωνία δεν θα έχουμε καμία αναγνώριση". Έτσι, "κάνοντας χρήση του δικαιώματός μας στην ελευθερία μετακίνησης χάνουμε άλλα δικαιώματα", κατέληξε...
Αντιστοίχως, ο επίσης εισηγητής Michael Cashman (Σοσιαλιστές, Βρετανία), του οποίου το σύμφωνο συμβίωσης αναγνωρίσθηκε πριν από 27 χρόνια εξήγησε ότι "αν πάθουμε ένα ατύχημα στην Ιταλία, ο σύντροφός μου δεν θα έχει ούτε καν το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα πρέπει να με κρατήσουν στη ζωή με τεχνητά μέσα ή όχι". "Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε ένα κράτος μέλος πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλα", τόνισε.
Τέλος, η Sophia In 't Veld (Φιλελεύθεροι, Ολλανδία) τόνισε ότι "κάθε πολίτης της Ένωσης πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και ούτε η ΕΕ ούτε τα κράτη μέλη έχουν κάποιο δικαίωμα να κρίνουν μια προσωπική σχέση". "Το ελάχιστο που οφείλουμε να πράξουμε στην ΕΕ είναι να εφαρμόσουμε την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης" σημείωσε, για να αναρωτηθεί "το κάνουμε για τις μαρμελάδες, τα κρασιά και τις μπύρες, γιατί δεν το κάνουμε για το γάμο και τις ανθρώπινες σχέσεις";
Απαντώντας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αντιπρόεδρός της, αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, Viviane Reding εξήγησε ότι "εννοείται ότι η ελευθερία μετακίνησης και εγκατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει και το δικαίωμα μεταφοράς των δικαιωμάτων που έχει ο καθ' ένας στη χώρα πρώτης κατοικίας του και στη χώρα της δεύτερης κατοικίας", όμως, προειδοποίησε "οφείλουμε να κινηθούμε με προσοχή και να πείσουμε σιγά-σιγά τα κράτη μέλη που αντιστέκονται να δεχθούν αυτούς τους κανόνες". "Δεν είναι απλά ζήτημα αρχής αλλά θέμα σεβασμού της προσωπικής ζωής του καθ' ενός" επεσήμανε.
Σημείωσε δε ότι "Αν ζεις στη χώρα Α στην οποία ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης ζευγαριών του ιδίου φύλου αναγνωρίζεται, τότε έχεις το δικαίωμα, το θεμελιώδες δικαίωμα να μεταφέρεις αυτή την αναγνώριση στη χώρα Β"...
Για το ΕΛΚ, ο Ιταλός ευρωβουλευτής Salvatore Iacolino, σημείωσε μεν ότι "για ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα πρέπει να υπάρχει απόλυτη εγγύηση", όμως συμφώνησε με την κ. Reding ότι "πρέπει να κινηθούμε προσεκτικά, βήμα - βήμα" ενώ "εν τω μεταξύ πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν μας την έννοια της οικογένειας, αυτό που για μας είναι η φυσική οικογένεια, δηλαδή ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά". Υπάρχουν άλλες μορφές που προφανώς σεβόμαστε αλλά δεν αποτελούν την επικρατούσα μορφή οικογένειας στην ΕΕ σήμερα", κατέληξε.
Από την πλευρά των Σοσιαλιστών, η Monika Flašíková Beňová (Σοσιαλιστές, Σλοβακία) επεσήμανε ότι "δεν τίθεται θέμα να επιβληθεί οτιδήποτε, τίθεται θέμα ανοχής".
Για τους Φιλελεύθερους η Sarah Ludford (Βρετανία) επεσήμανε ότι οι κανόνες πρέπει να τροποποιηθούν για να εκλείψουν διάφορες μορφές "ημι-διακρίσεων" όπως εκείνες κατά των ζευγαριών του ιδίου φύλου που μετακομίζουν από άλλο κράτος μέλος.
Η Ulrike Lunacek των Πρασίνων (Αυστρία) δήλωσε ότι "έχουμε πρόβλημα όταν μας λένε ότι η προσαρμογή θα πρέπει να είναι σταδιακή", όμως ο Konrad Szymansky (ΕΣΜ, Πολωνία) τόνισε ότι "ορισμένες χώρες δεν αναγνωρίζουν τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια και έχουν κάθε δικαίωμα να το πράξουν".
Ανανέωση: Πιέζοντας εδώ μπορείτε να διαβάσετε την εξέλιξη της συζήτησης.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: